(Nota del traductor: el text està escrit pel Dr. Joshua Kulp, pel que els temps verbals i les accions que s’anuncien són d’ell)

Com veurem immediatament, Avot és un tractat únic de la Mixnà. En comptes de transmetre disputes halàkhiques entre els savis, transmet dites ètiques sobre diferents temes, com per exemple com interactuar amb els altres, com crear una societat justa i especialment com portar una vida de Torah i mitsvot.

Amb els altres tractats que hem estudiat fins ara, he intentat explicar en un sentit de «pxat», de lectura simple. Si hi havia diferents lectures possibles, llavors he intentat presentar-ne una, i a vegades dues. Tot i això, crec que per la majoria de mixnaiot hi ha un «pxat». Amb Avot, això pot no ser així. Molts d’aquests fragments i frases poden entendre’s de forma diferent, i no necessàriament estar en desacord entre elles. Per tant, es presentaran una, dues o a vegades tres formes diferents d’entendre una frase qualsevol, però això no significa que les altres formes de veure-ho siguin menys correctes.

Hi ha molts comentaris sobre Avot, medievals i moderns, i molts dels grans comentaristes Talmúdics i filòsofs medievals van compondre comentaris sobre Avot. Hi ha molts treballs sobre Avot en anglès (Nota de la NEC: algún en castellà, i fins on tenim notícia cap en català), i recomano emprar-los i consultar-los mentre estudiem el tractat. Per tal de mantenir el comentari curt, una o dues pàgines per mixnà, no presentaré la interpretació de tots els comentaris, i quan ho faci, serà de forma abreviada. Tampoc esmentaré sempre quin comentari estic emprant. Els dos treballs que he usat de forma més freqüent són el comentari de Kahati sobre la Mixnà i un llibre de Judah Goldin titulat «The living Talmud», en què l’autor fa una selecció dels comentaristes clàssics i els tradueix a l’anglès. Finalment, hi ha un treball posttalmúdic anomenat «Avot de-Rabí Natan» que és una expansió i explicació d’Avot. De forma ocasional, aniré posant tradicions de l’Avot de-Rabí Natan que ajuden a explicar Avot.

I havent presentat la introducció del Dr. Kulp, des de la Nova Escola Catalana afegim que també farem servir altres fonts, no només Avot de Rabí Natan, per mostrar les diferents interpretacions, la riquesa i diversitat de la nostra tradició.

Bon estudi!

Capítol 1

Avot: capítol 1, mixnaiot 1 a 3

Avot: capítol 1, mixnaiot 4 i 5

Avot: capítol 1, mixnaiot 6 i 7

Avot: capítol 1, mixnaiot 8 i 9

Avot: capítol 1, mixnaiot 10 i 11

Avot: capítol 1, mixnaiot 12, 13, 14 i 15

Avot: capítol 1, mixnaiot 16 i 17

Avot: capítol 1, mixnà 18