Bamidbar: el pacte segueix vigent

Bamidbar: el pacte segueix vigent

Aquest xabat comencem el llibre de Bamidbar. I a la quarta alià, el [nom de les quatre lletres] parla a Moisès, dient: «Heus aquí que Vaig agafar als Levites d'entre els Fills d'Israel en el lloc de tots els primogènits, els primers nascuts dels Fills d'Israel, i els Levites seran Meus. Perquè Meu és tot primogènit: en el dia que vaig colpejar a tot primogènit a la terra de Mitrsaïm, vaig santificar per mi a tot primogènit d'Israel, home i bèstia, serà per mi. Jo sóc [el nom de les quatre lletres]» (Bamidbar, 3:11-13). La idea original era que els primogènits d'entre els Fills d'Israel fossin els encarregats de portar el servei de culte al Mixkan, a la Tenda de Reunió (Zevakhim, 112b). I així ens ho recorda rabí Ovadia Sforno. «En el dia que vaig colpejar a tot primogènit a la terra de Mitrsaïm, vaig santificar per mi a tot primogènit d'Israel» (verset 13). En aquell moment, fins i tot els primogènits...
Read More

Comentaris a la Torà de Nakhmanides: rebel·lió o restauració

Just després de l'episodi dels merraglim [els exploradors], en què els israelites reben la notícia que hauran de vagar 40 anys pel desert, s'inicia una rebel·lió en el si del nucli espiritual del poble d'Israel. Corakh és un Coatita, fill primogènit d'Izhar, segon fill de Coat. La família de Coat és la segona en importància dins el clan dels Levites. Són els qui porten l'Arca del Pacte, amb tots els complements del Tabernacle. I és precisament ell qui s'alça contra Moisès i Aaron, junt amb Datan, Abiram i On --aquests tres, membres de la tribu de Rubèn--, i 250 homes més. I li etziba una de bona: Us atribuïu massa. Tota la congregació és santa i [el nom de les quatre lletres] està entre ella. Per què us encimbelleu sobre el poble del [nom de les quatre lletres]? (Bamidbar-Numeros 16:3). Moisès, ell sol, es prostra a terra i els diu als rebels que es preparin per a l'endemà, ja que [el nom de les...
Read More

Comentaris a la Torà de Nakhmanides: un fil blau per recordar els errors del passat

I va dir el [nom de les quatre lletres] a Moisès: «X'lakh-lekà Envia a homes per tal que explorin la terra de Canaan que vaig donar als fills d'Israel. Envia un home de cada tribu, cadascun un líder d'entre ells» (Bamidbar-Números 13:1-2). A la paraixà d'aquesta setmana llegim l'episodi dels espies. Onze homes, un per cada tribu descomptant la de Leví, amb un encàrrec clar: explorar la terra de Canaan, veure com i quants eren els seus habitants; avaluar si la terra era bona i fèrtil o no i portar mostres dels seus fruits; espiar-ne les ciutats i veure si estaven fortificades o no (Bamidbar-Números, 13:18-20). I així ho van fer. Durant quaranta dies van trescar la terra i observant-la. I fins i tot van portar una mostra de raïm, que havien de transportar entre dos! I llavors van fer el seu informe: Hem anat a la terra on ens vas enviar i de veritat allà hi raja llet i mel. Aquest n'és...
Read More

Comentaris a la Torà de Nakhmanides: la necessitat de replegar-se

Un cop s'entreguen els manaments, un any un mes i un dia després de marxar d'Egipte (Bamidbar 1:1), el poble d'Israel comença a estar llest per marxar del Sinaí. I quina és una de les primeres coses que ha d'aprendre? A part de comportar-se, a organitzar-se dins del campament, a muntar-lo i desmuntar-lo. En resum, a moure's. Es donen instruccions precises, un cop s'ha comptat a tots els homes capaços d'anar a la lluita (Bamidbar 1:2), per tal de situar-los al campament. Les onze tribus envolten a la tribu de Leví, que al mateix temps acampa al voltant del Tabernacle (Bamidbar 2:1-31). I de la mateixa forma que les onze tribus se situen d'una forma específica i es determina l'ordre en què es mouran, qui anirà al capdavant i qui a la rereguarda, els fills de Leví també estan disposats d'una forma, i no d'una altra (Bamidbar 3:23-38). Per tant, al centre del campament hi trobem el Tabernacle. Els Guerxonites es van situar...
Read More