Roix Hodeix Elul: el poder de l’acció humana

Roix Hodeix Elul: el poder de l’acció humana

El mes d'Elul es correspon amb el signe de Verge, amb el símbol de la dona verge, en hebreu betula, que serà metàfora de la necessitat de l'ésser humà de renovar la seva puresa durant aquest mes, de manera que les qualitats [midot] es purifiquin i anul·lin els mals actes del passat en preparació de les festes del mes vinent. Cicle de renovació i retorn que fa la lluna cada mes, com cada mes fem també les dones.L'element del mes és la terra, imatge del regnat de l'acció, essència de la naturalesa d'Elul. El planeta que regeix és Mercuri, associat a l'intel·lecte. Aquesta serà l'eina més requerida per al treball espiritual d'aquestes setmanes, ja que la capacitat analítica a l'hora de revisar les nostres accions amb el propòsit de corregir-les és indispensable.Durant aquest mes estem cridats a explorar de forma exhaustiva el curs de les nostres vides, per a determinar quins són els aspectes que requereixen millora i rectificació. Elul...
Read More